ژنانی ڕۆژهه‌ڵات

كلتوور و هونه‌ر1394/7/29

ژنانی ڕۆژهه‌ڵات

گۆڤاری فارسی “زنان شرق-ژنانی ڕۆژهه‌ڵات”

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٤
سال نخست – شماره ششم
نشریه ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار